Publications and Research Reports in Dutch

Walter Manshanden, Frank van Oort, Olaf Koops & Jeroen van Haaren (2019), Tijd voor de toekomst. Regioverkenning 2019 Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Rotterdam: MRDH (19p.). Brondocument Regioverkenning 2019 (99p.). Factsheets Regioverkenning 2019 (76p.). (https://mrdh.nl/regioverkenning).

Frank van Oort (2019), “Uitdagingen voor een groeiend Rotterdam”. In: Economische Verkenning Rotterdam 2019 – Groei van de Stad: 10-11.

Walter Manshanden, Olaf Koops, Frank van Oort & Jeroen van Haaren (2019), “Diensten motor voor Rotterdamse economie”. In: Economische Verkenning Rotterdam 2019 – Groei van de Stad: 12-23.

Frank van Oort & Gerwin van der Meulen (2019), “Bestuurlijke grenzen remmen welvaart”. Binnenlands Bestuur, 22 maart 2019, jaargang 40: 28-30.

Frank van Oort & Jeroen van Haaren (2019),”De levenscyclus van Rotterdamse sectoren. Kansen en bedreigingen voor lokale economische dynamiek”. Erasmus Universiteit Rotterdam: UPT.

Frank van Oort, Ton van Raan, Pieter Tordoir, Willem Goedhart & Gerwin van der Meulen (2018), “De organisatie van openbaar bestuur en regionaal-economische ontwikkeling in Zuid-Holland”. Den Haag: Provincie Zuid-Holland.

Frank van Oort & Jeroen van Haaren (2018), “Dynamiek in het Rotterdamse food cluster”. Hoofdstuk in: Niels van der Weerdt (ed.), Food for the Future, Innovatievermogen van het Rotterdam food cluster. Bedrijvigheid en vernieuwing in het verleden, heden en de Next Economy. Rotterdam, Gemeente Rotterdam: 17-39.

Walter Manshanden, Olaf Koops, Frank van Oort & Jeroen van Haaren (2018), “Rotterdam centrum aanjager van de regionale economie”. In: Economische Verkenning Rotterdam 2018 – Rotterdam Aantrekkelijke Stad: 8-17.

Erik Braun, Jeroen van Haaren, Frank van Oort & Mathieu Steijn (2018), “Rotterdam aantrekkelijk voor toeristen en inwoners”. In: Economische Verkenning Rotterdam 2018 – Rotterdam Aantrekkelijke Stad: 42-49.

Frank van Oort, Dhanya Giraba & Nicola Cortinovis (2018), “De creatieve klasse is een banenmotor”. In:  Economische Verkenning Rotterdam 2018 – Rotterdam Aantrekkelijke Stad: 52-53.

Martijn Burger, Martijn Hendriks, Gerard Marlet, Frank van Oort, Roderik Ponds & Clemens van Woerkens (2017), “De geluksatlas”. In: Atlas voor Gemeenten 2017: 11-28.

Frank van Oort & Jeroen van Haaren (2017), “Next economy, next city?”. In: Economische Verkenning Rotterdam 2017 – Stad in Verandering: 22-27.

Frank van Oort (2016), “Arbeidsmarkt achilleshiel van de Rotterdamse economie”.  Economische Verkenningen Rotterdam 2016: 14-19.

Paul Elhorst, Frank van Oort & Erik Verhoef (2016), “Canon deel 24: Ruimtelijke economie”. Economisch Statistische Berichten 101(4278): 148-153. Tevens verschenen als hoofdstuk “Ruimtelijke Economie” in S. Phlippen & G. Werner (eds.) (2016) Canon van de Economie: 467-484.

Frank van Oort, Anet Weterings, Ljubica Nedelkoska & Frank Neffke (2015), Ruimte geven aan economische vernieuwing. Arbeidsmobiliteit en skill-gerelateerdheid in Nederlandse regio’s. Den Haag: Ministerie van I&M en Universiteit Utrecht.  Samenvatting in: Frank van Oort, Anet Weterings, Ljubica Nedelkoska & Frank Neffke (2016), “Arbeidsmobiliteit, skill-gerelateerdheid en stedelijke innovatie”.  TPE Digitaal 10(2),  104-121. Toepassing voor regio’s in Gelderland en Overijssel (2016): “De Kracht van Oost”  (werkdocument). Bewerking beleidsimplicaties in: Frank van Oort (2015), “Stedelijk economisch beleid voor werkgelegenheid en innovatie”. In: Wim Hafkamp, Jos Koffijberg, Ton Rutjens & Geert Teisman (eds.), De stad kennen, de stad maken. Den Haag: Platform31, 13-17.

Patrick Witte, Bart Wiegmans, Frank van Oort & Tejo Spit (2015), “Kiezen of delen: beleidsstrategieën rond ruimteconflicten in Nederlandse binnenhavens”. Tijdschrift Vervoerswetenschappen 51: 98-123.

Frank van Oort, Evert Meijers, Martijn Burger, Mark Thissen & Marloes Hoogerbrugge (2015), De concurrentiepositie van Nederlandse steden in netwerkperspectief: van agglomeratiekracht naar netwerkkracht. Den Haag: Platform31. Hoofdstuk 3 is in sterk bewerkte vorm uitgewerkt in: Mark Thissen & Frank van Oort (2015), “Concurrentiekracht van polycentrische steden”. Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 96(1): 16-20. Een bewerkte samenvatting is te vinden in: Frank van Oort, Evert Meijers, Martijn Burger, Mark Thissen & Marloes Hoogerbrugge (2015), “Van agglomeratie- naar netwerkkracht”. Economisch Statistische Berichten 100 (4703), 70-73.

Frank van Oort, Wojtek Eijsink & Paul Bijleveld (2014), “Regionale innovatie door spin-offs”. Economisch Statistische Berichten 99 (4698S), 21-27. Herdrukt in: Jaarboek Koninklijke Vereniging voor Staatshuishoudkunde (2015), 67-78.

Frank van Oort (2014), “Arbeidsmarkt cross-overs in de metropoolregio Rotterdam Den Haag: kansen voor economie en beleid”. In: Metropoolregio Rotterdam Den Haag,  Metropoolvorming: kansen en opgaven. Reflecties uit de wetenschap. Uitgave van gemeenten Rotterdam en Den Haag.

Anet Weterings & Frank van Oort (2014), “Diversifiëring economie vergroot veerkracht regio Rijnmond”. Economische Verkenningen Rotterdam 2014: 12-16. Uitgebreide essay versie: “Veerkracht en de regionale arbeidsmarkt: kansen voor vernieuwing in Rijnmond”.

Frank van Oort & Ljubica Nedelkoska (2013), Arbeidsmobiliteit in de regionale kenniseconomie van Utrecht. Kansen voor cross-overs, vernieuwing en innovatie. ESD2, Universiteit Utrecht, 72p.

Frank van Oort, Thomas de Graaff, Hans Koster, Han Olden & Frank van der Wouden (2013), “Ruimte voor de stad als groeimotor. Theoretische verdieping, empirische analyse en duiding van beleidsopties voor woon-werkdynamiek in de Randstad”. ESD2, Universiteit Utrecht, 145p. Toepassing in: Frank van Oort & Ton van Rietbergen (2014), “De consumptiestad die werkt”. Rooilijn 47: 60-67.

Frank van Oort (2012), “De weerbare regio” Onderzoeksprogramma Provincie Zuid-Holland onder leiding van Frank van Oort (UU). Eindrapport: Frank van Oort (2012), “De weerbare regio. Ruimtelijk-economisch beleid in de Zuid-Hollandse kenniseconomie”. Den Haag: Provincie Zuid-Holland. 82p. Deelrapport 1: Frank Neffke & Ljubica Nedelkoska (in samenwerking met Frank van Oort) (2012), “Skill-gerelateerdheid in de arbeidsmarkt van de provincie Zuid-Holland”. Den Haag: Provincie Zuid-Holland, 71p. Deelrapport 2: Ronald Wall & Martijn Burger (in samenwerking met Frank van Oort) (2012), “De strijd om kapitaal. Internationale netwerkpositie en ruimtelijke neerslag van directe buitenlandse investeringen in Zuid-Holland”. Den Haag: Provincie Zuid-Holland, 117p. Frank van Oort (2013), “Meer kansen voor de kusteconomie”. Essay voor Deltaprogramma Kust, Ministerie van Infrastructuur & Mobiliteit, Den haag. 15p.

Oedzge Atzema, Chritiaan de Groot & Frank van Oort (2012), “Vitale bedrijvenclusters in de regio Amersfoort”. ESD2, Universiteit Utrecht.

Mark Thissen, Arjan Ruijs, Frank van Oort & Dario Diodato (2011), De concurrentiepositie van Nederlandse regio’s: regionaal-economische samenhang in Europa. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. Samenvatting in: Mark Thissen, Frank van Oort & Simone Langeweg (2012), “Versterking concurrentiepositie met sectorspecifiek regionaal beleid”. ROMagazine, maart 2012: 14-19.

Paul Rutten, Frank van Oort & Gerard Marlet (2011), “De creatieve industrie als vliegwiel”. CCAA Amsterdam, 65p. + populaire samenvatting.

Onderzoekstraject “Amsterdambrief” – De Noordvleugel van de Randstad (2011). Frank van Oort & Jan Lambooy (2011), “De evolutionaire economische wortels van de Noordvleugel van de Randstad”. Ministerie van ELI, Den Haag: 13p. Frank Neffke, Martijn Burger, Frank van Oort & Ron Boschma (2011), “De evolutie van skill-gerelateerde bedrijfstakken in de Noordvleugel van de Randstad”. Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie (ELI), Den Haag: 90p. Frank van Oort, Irina van Aalst, Martijn Burger, Bart Lambregts & Evert Meijers (2011), “Clusters en netwerkeconomie in de Noordvleugel van de Randstad”. Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie (ELI), Den Haag, 89p. Otto Raspe, Anet Weterings & Frank van Oort (2010), De economische kracht van de Noordvleugel van de Randstad. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

Mark Thissen, Martijn Burger & Frank van Oort (2010), “Huizenprijzen, luchtbellen en stedelijke groei”. TPE Digitaal 4: 44-67.

Otto Raspe, Anet Weterings, Martijn van den Berge, Frank van Oort, Gerard Marlet, Veronique Schutjens & Wouter Steenbeek (2010), Bedrijvigheid en leefbaarheid in stedelijke woonwijken. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

Frank van Oort, Martijn Burger, Mark Thissen & Evert Visser (2009), “De ontwikkeling van economische specialisaties en complementariteit in de Randstad, 1963-2004”.  Historisch Tijdschrift Holland 41: 240-252.

Frank van Oort, Thomas de Graaff, Gusta renes & Mark Thissen (2008), “Economische dynamiek en de Randstedelijke woningmarkt”. In: Henk Don (ed.), Agenda voor de woningmarkt. Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, Amsterdam: 101-124.

Thomas de Graaff, Frank van Oort & Sanne Boschman (2008), Woon-werkdynamiek in Nederlandse gemeenten. Rotterdam: Nai Uitgevers en Ruimtelijk Planbureau.

Frank van Oort, Martijn Burger & Gert-Jan Linders (2008), “De vele gezichten van afstand in internationale handelsrelaties”. TPE Digitaal 2: 106-124.

Frank van Oort, Roderik Ponds, Joep van Vliet, Hans van Amsterdam, Stephaan Declerk, Joris Knoben, Piet Pellenbarg & Jesse Weltevreden (2007), Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid. Rotterdam: Nai Uitgevers en Ruimtelijk Planbureau.

Anet Weterings, Frank van Oort, Otto Raspe & Thijs Verburg (2007), Clusters en economische groei. Rotterdam: Nai Uitgevers & Ruimtelijk Planbureau.

Frank van Oort (2006), Economische vernieuwing en de stad. Oratie, Universiteit Utrecht.

Jan Ritsema Van Eck, Frank van Oort, Otto Raspe, Femke Daalhuizen & Judith van Brussel (2006), Vele steden maken nog geen Randstad. Rotterdam: Nai uitgevers & Ruimtelijk Planbureau. Samenvatting in: Frank van Oort, Martijn Burger & Otto Raspe (2007), De Randstad hangt als los zand aaneen”. Economisch Statistische Berichten 92: 292-295.

Frank van Oort, Judith van Brussel, Otto Raspe, Martijn Burger, Jacques van Dinteren & Bert van der Knaap (2006), Economische netwerken in de regio. Rotterdam: Nai-Uitgevers & Ruimtelijk Planbureau. Samenvatting in: Martijn Burger, Frank van Oort, Otto Raspe & Bert van der Knaap (2007), “Steden in de netwerkeconomie”. Geografie 16: 34-36.

Irina van Aalst, Oedzge Atzema, Ron Boschma & Frank van Oort (2006), “Creatieve klasse en economische groei in stedelijk Nederland”. In: B. Hofstede & S. Raes eds.), Creatief Vermogen. Den haag, Elsevier: 123-154.

Roderik Ponds & Frank van Oort (2006), Kennishubs in Nederlands. Ruimtelijke patronen van onderzoekssamenwerking. Rotterdam: Nai Uitgevers & Ruimtelijk Planbureau. Populaire samenvatting in: Frank van Oort, Roderik Ponds, Otto Raspe & Anet Weterings (2006), “Hubs & hotspots. Het belang van de regio in de Nederlandse kenniseconomie”. In: S. Akkermans & A. Wenting (eds.), Ontdek innovatief Nederland. Den Haag, Innovatieplatform: 44-50.

David Evers, Anton van Hoorn & Frank van Oort (2005), Winkelen in Megaland. Rotterdam: Nai Uitgevers & Ruimtelijk Planbureau. Technische beschrijving van het Voorzieningen Potentie Model (VPM) in: Frank van Oort, Michel Traa, Stephaan Declerck & Olaf Koops (2006), “Ruimtelijke concurrentie in de detailhandel”.  PropertyNL Research Quarterly 5: 9-17.

Koen Frenken, Frank van Oort & Thijs Verburg (2005), “Het gelijk van  variëteit”.  Economisch Statistische Berichten 90: 247-249.

Frank van Oort & Otto Raspe (2005), Kennisassen en kenniscorridors. Over de structurerende werking van infrastructuur in de kenniseconomie. Rotterdam: Nai Uitgevers & Ruimtelijk Planbureau. Samenvatting in: Otto Raspe & Frank van Oort (2006), “Brainport en Kennisas: motoren van de kenniseconomie?” In: B. Broekhans, A. Dijkstra, P. Groenewegen & C. Koolstra (eds.), Verbeelding van kennis. Jaarboek Kennissamenleving 2. Amsterdam, Askant: 119-151.

Lambert van der Laan, Frank van Oort & Otto Raspe (2005), “Kennis, ICT-gebruik en organisaties: een regionaal perspectief”. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 21: 299-313.

Otto Raspe, Frank van Oort & Pieter de Bruijn (2004), Kennis op de Kaart. Ruimtelijke patronen in de kenniseconomie. Rotterdam: Nai Uitgevers & Ruimtelijk Planbureau. Bewerking in: Anet Weterings, Otto Raspe & Frank van Oort (2005), Atlas van kennis en innovatie. Den Haag: Ruimtelijk Planbureau. Bewerking in: Frank van Oort & Otto Raspe (2005), “Nederlandse steden in de kenniseconomie”. Tijdschrift voor Politieke Economie 27: 4-24. Samenvatting in: Frank van Oort, Otto Raspe & Pieter de Bruijn (2004), “Industriële focus ruimtelijk kennisbeleid geeft eenzijdig beeld”. Economisch Statistische Berichten 90: 131-134.

Frank van Oort, Otto Rapse & Daniëlle Snellen (2003), De ruimtelijke effecten van ICT. Rotterdam: Nai Uitgevers & Ruimtelijk Planbureau.